1) Przetwarzanie danych osobowych

Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

2) Administrator

Jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim celu i jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym (zwanym dalej „Administratorem”) za przetwarzanie danych osobowych jest:

NTIG sp. z o.o.
ul. Kościelna 39
42-609 Tarnowskie Góry
biuro@ntig.pl

3) Dane kontaktowe w sprawach związanych danymi osobowymi

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

NTIG sp. z o.o.
ul. Kościelna 39
42-609 Tarnowskie Góry
biuro@ntig.pl

4) Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy:
a) bezpośrednio od Ciebie – przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronach WWW, np. podczas rejestracji w naszych systemach lub formularzach kontaktowych;
b) bezpośrednio od Ciebie – ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat;

5) Cel i podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:
a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
b) utrzymywanie Twojego konta w naszym systemie ESCA ID – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku ze sposobem organizacji naszych procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz wymogami technologicznymi;
c) świadczenie usług wsparcia technicznego – nasz prawnie uzasadniony interes związany z monitorowaniem wykorzystania usług wsparcia technicznego oraz dokumentowania ich przebiegu i zakresu;
d) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
e) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
f) prowadzenie rejestru korespondencji – nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

6) Kategorie danych osobowych

W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, możemy przetwarzać Twoje dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług.

Najczęściej przetwarzamy Twoje Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). W celu założenia i korzystania z konta w naszym systemie transakcyjnym niezbędne jest przetwarzanie Twojego adresu poczty elektronicznej i plików „cookies”. Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. faktur). Jeżeli nie podasz tych danych lub nie pozwolisz na przetwarzane plików „cookies” – niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia (usługi świadczone drogą elektroniczną).

Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego i zamówisz oraz odbierzesz zamówienie w naszej siedzibie płacąc gotówką – w takim przypadku otrzymasz paragon. Jeśli będziesz chciał od nas fakturę z numerem PESEL – będziesz musiał nam pozwolić na jego przetwarzanie.

Może się zdarzyć, że Twoje dane otrzymamy od innego podmiotu w związku z wykonywaniem zawartej z nim umowy. Najczęściej takim przypadkiem będzie wskazanie Ciebie jako: adresata przesyłki lub osoby, z którą mamy dokonać uzgodnień w związku z wykonywaną umową.
Jeśli udostępnisz nam swoje Dane Kontaktowe (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej lub inny identyfikator internetowy) – będziemy w stanie informować Cię o postępach realizacji Twojego zamówienia lub przebiegu wykonywania umowy oraz istotnie podniesie to jakość naszej relacji handlowej/ biznesowej.

W związku z Twoją płatnością możemy przetwarzać Dane Rozliczeniowe (np. numer konta bankowego, identyfikator nadany przez podmiot realizujący płatność). Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali dane tego typu – musisz skorzystać z przesyłki za pobraniem lub odwiedzić naszą siedzibę i dokonać płatności gotówką.

Jeżeli łącząca nas relacja biznesowa będzie zaawansowana – być może będziemy przetwarzali Twoje Dane Służbowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy i dane kontaktowe do niej, stanowisko) i Inne Dane (dane dobrowolnie udostępnione lub podane Administratorowi, np. treści wpisane w nieobowiązkowe pola w formularzach internetowych).

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

7) Kategorie odbiorców danych osobowych

Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zamówień/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:
a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
b) dostawcom (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, dostawcy) – np. w związku z uzyskaniem cen specjalnych lub usługą wsparcia technicznego;

Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom przetwarzającym:
c) agencjom (agencje reklamowe i marketingowe, podmioty pośredniczące w organizacji akcji marketingowych) i tylko za Twoją zgodą – np. akcje reklamowe i promocyjne, organizacja wydarzeń;
e) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostępniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
f) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym podwykonawcom) – np. w celu pozlecania wykonania części usług;

8) Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Twoje dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:
a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego – typowo 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – typowo 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia technicznego – do dnia uwzględnienia Twojego prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie;

9) Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych osobowych;
g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera – w każdym newsletterze od nas znajdziesz link do anulowania subskrypcji. Kliknij link i potwierdź anulowanie subskrypcji.

W pozostałych przypadkach ze swoich praw możesz skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 3.

10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celu umożliwienia działania naszego systemu transakcyjnego (sklepu internetowego) oraz w celach technicznej statystyki. W tym zakresie nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji możemy wykorzystywać w celu zapobiegania zwiększaniu zaległości finansowych. Jeżeli masz przeterminowane względem Administratora płatności lub przekroczyłeś limity wynikające z zawartej umowy kredytowej – w konsekwencji nasz system transakcyjny może automatycznie uniemożliwić wybór odroczonego terminu płatności jako metody płatności. Oznacza to, że nie będziesz mógł korzystać z odroczonego terminu płatności przy składaniu zamówień do czasu uregulowania zaległych należności lub przywrócenia salda zobowiązań względem Administratora do poziomu mieszczącego się w limitach określonych w umowie kredytowej.

W związku z wyżej opisanym przypadkiem zautomatyzowanego podejmowania decyzji masz prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu,
b) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora,
c) do wyrażenia własnego stanowiska,
d) do zakwestionowania tej automatycznej decyzji
– w tym celu skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym i/lub skontaktuj się z Administratorem w sposób opisany w pkt. 3

11) Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej.